Česky CZK English ENG
Překlady, tlumočení, konferenční servis
MARVEL, s.r.o., V Jámě 1, 110 00 Praha 1, Tel./Fax: +420 224 222 045

MARVEL s.r.o. zajišťuje specializované překladatelské a tlumočnické služby ve všech evropských a mimoevropských jazycích. Agentura byla založena v roce 1995 na základě znalostí situace v tomto oboru, kde sice již existuje poměrně rozsáhlá nabídka těchto služeb, v mnoha případech však zákazníci zjišťují, že kvalita překladů i tlumočení nepřispívá k dosažení jejich podnikatelského záměru, například při vyjednávání s potenciálními zahraničními partnery o realizaci velkých investičních projektů, uzavírání kontraktů, případně i při citlivém řešení právních sporů.

Agentura MARVEL přistupuje ke každému zákazníkovi individuálně a podle zjištěných potřeb v jeho konkrétním oboru činnosti sestaví tým kvalifikovaných překladatelů a tlumočníků, kteří jsou pak přidělováni na jednotlivé práce. Pro překlady určené zahraničním zákazníkům, partnerům nebo akcionářům českých podniků používá agentura překladatele, kteří jsou rodilými mluvčími jazyka, do kterého překládají, a ovládají příslušnou terminologii. Kvalitu výkonu překladatelů a tlumočníků sleduje průběžně odborná ředitelka agentury, která je absolventkou tlumočnicko-překladatelské katedry Karlovy univerzity a má 27 let praxe v tomto oboru.

Naším cílem je spolupracovat se zákazníky na základě vzájemného solidního obchodního i profesionálního vztahu. Jednou z podmínek spolupráce je zachování naprosté mlčenlivosti o získaných informacích.

Agentura je schopna, kromě poskytnutí všech typů překladatelských a tlumočnických služeb, včetně zajištění tlumočnické techniky, uspořádat na klíč jakoukoliv akci konferenčního typu - kongresy, konference, školení, tiskové konference, sympozia, firemní dny a další typy akcí.

Jsme jedna z mála překladatelských agentur, která je držitelem certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001.

Služby

Naše agentura poskytuje jazykové služby ve všech běžných i méně běžných jazycích.

 

a) Překlady a korektury

Překlady

Zajišťujeme jak překlady obecného rázu, tak i vysoce specializované, např. v oboru bankovnictví, financí, práva, přírodních věd, strojírenství, stavebnictví, telekomunikací, medicíny , účetnictví, informační technologie, energetiky.

Soudně ověřený překlad

Pro úřední účely je zapotřebí tzv. ověřeného překladu (někdy se říká „soudního“ překladu, překladu „s kulatým razítkem“). V takovém případě je třeba, aby originální listina byla s překladem neoddělitelně spojena a aby byl překlad opatřen tzv. tlumočnickou doložkou s razítkem. Takové překlady pak slouží jako závazné listiny pro státní orgány, soudy, matriční úřady atd. Je možné překlad spojit nikoli s originálem, nýbrž s jeho ověřenou kopií (ověření provádějí notáři a některé jiné instituce, např. obecní úřady - tuto službu jsme také schopni zajistit). Někdy stačí spojit překlad s obyčejnou kopií listiny a dotyčné instituci pak spolu s ním předložit k nahlédnutí originál listiny.

Agentura MARVEL s.r.o. je schopna zajistit překlady se soudním ověřením ve všech běžných i méně běžných jazycích.

Korektury

Korektury provádí rodilí mluvčí.

Poznámka:

Překladem se rozumí překlad souvislého textu editovaného v příslušném textovém editoru bez tabulek, DTP a jiných grafických úprav. NS = normalizovaná strana, tj. 1800 úhozů na 1 stranu, při počítačovém zpracování 1800 bytů. Minimální rozsah účtovaného textu je 1 NS. Denní norma pro 1 pracovní den je 6 NS cílového textu. V případě překročení této denní normy si agentura účtuje příplatek za spěšnost. Den zadání a den odevzdání překladu, víkendy a svátky se do dodacích lhůt nezapočítávají.

 

b) Tlumočení

Simultánní tlumočení (kabinové)

Simultánní tlumočení (kabinové) se používá při konferencích, seminářích, a podobných příležitostech, kdy řečník mluví do jednoho mikrofonu a tlumočník hovoří současně s ním, avšak jiným jazykem, do druhého mikrofonu. Posluchač si může vybrat, zda chce mít ve svých sluchátkách originál nebo překlad (případně který z konferenčních jazyků). Každá kabina musí být obsazena nejméně dvěma tlumočníky.

Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní tlumočení je tlumočení, kdy řečník pronese větu, odstavec či delší úsek textu, a to pak po něm opakuje tlumočník v jiném jazyce. Konsekutivní tlumočení se používá především při jednáních "u stolu", tiskových konferencích, a pod., nevhodné je naopak při konferencích a seminářích, kde jsou přednášeny souvislé referáty, a to ze dvou důvodů:

  • celá akce se protáhne na dvojnásobnou dobu
  • střídání projevu v různých jazycích vede k tomu, že posluchači se brzy přestanou soustředit.

Pokud je konsekutivní tlumočení nezbytné při konferencích či seminářích a má trvat déle než půl dne, je zapotřebí dvou tlumočníků, kteří se střídají.

Soudní tlumočení

Pro úřední účely je zapotřebí tzv. soudní tlumočení. Jedná se především o tlumočení svatebních obřadů a tlumočení u soudů. Agentura MARVEL s.r.o. je schopna zajistit soudní tlumočníky ve všech běžných i méně běžných jazycích.

Poznámka:

Délka pracovního dne tlumočníka je 8 hodin včetně všech přestávek a přerušení. Minimální objednatelná jednotka pro tlumočení je 1/2 pracovního dne. Tlumočník má právo započítat si čas strávený na cestě mimo své bydliště do pracovního nasazení.

c) Technika

Agentura je schopna zajistit veškerou audiovisuální a tlumočnickou techniku včetně obsluhy.

d) Konference

Agentura je schopna uspořádat na klíč jakoukoliv akci konferenčního typu - kongresy, konference, školení, tiskové konference, sympozia, firemní dny a další typy akcí nebo vám pomůžeme zajistit jednací místnosti a sály, dekoraci a občerstvení, služby hostesek, společenské akce, ubytování.

 

Services

Our agency provides specialist translation and interpreting services into and from all European languages and also in non-European languages.

 

a) Translations and style editing

Translation

We can provide translations of a more general nature, as well as translations of highly specialised documents, e.g. in the fields of banking, finance, law, science, electrical engineering, building, telecommunications, medicine, accounting, information technology, and the power sector.

Legally certified translation

For official purposes, it is necessary to have what is termed a legally certified translation (sometimes called a “legalised” or “round-seal” translation). In such cases, it is necessary for the original document to be fixed to the translation, and for the translation to be accompanied by a so-called translator’s endorsement, with a seal. Such translations then serve as legal documents for state authorities, courts, registry offices, etc. It is possible to attach the translation not to the original, but to a certified copy of the original (the certification is carried out by notaries and some other bodies, e.g. municipal authorities – we can also provide this service). Sometimes, it is possible to attach the translation to a normal copy of the document and present this to the relevant authority for inspection of the original of the document.

MARVEL s.r.o. can provide legally certified translations into and from all common and less-common languages.

Style editing

Style editing is carried out by native speakers.

Note:

A translation is understood to be the translation of a commissioned text produced in standard word processor format without tables, DTP and other graphical lay-outs. A standard page (SP) is understood to be 1,800 bytes in computer file format. The minimum invoicing size for a text is 1 NS. The standard daily workload for 1 working den is 6 SP of the text in question. Should this daily quota be exceeded, the agency sets a surcharge for urgency. The day when the order is placed, the day when the translation is handed over and weekends/holidays are not included in the calculation of standard work times.

 

b) Interpreting

Simultaneous (booth) interpreting

Simultaneous (booth) interpreting is used at conferences, seminars and similar occasions, when the speaker speaks into one microphone and the interpreter speaks at the same time as him/ her, but in a different language, into a second microphone. The listener can choose whether he/ she wants to hear the original or the translation (or any of the conference languages) in his/ her earphones. Every booth must be occupied by at least two interpreters.

Consecutive interpreting

Consecutive interpreting is interpreting where the speaker says a sentence, paragraph or a longer section of text, and this is subsequently repeated by the interpreter in another language. Liaison interpreting is used primarily at round-table meetings, press conferences, etc. It is not, on the other hand, suitable for conferences and seminars involving continuous presentations. There are two reasons for this:

  • the whole event lasts twice as long
  • ) a series of pronouncements in various languages leads to listeners quickly losing concentration.

Should consecutive interpreting be essential for conferences and seminars, and is required for more than half a day, then two alternating interpreters are required.

Interpreting by court-sworn interpreters

For official purposes, interpreting by court-sworn interpreters is required. This chiefly concerns the interpreting of wedding ceremonies and interpreting in courts of law. MARVEL s.r.o. is able to provide interpreting by court-sworn interpreters into and from all common and less common languages.

Note:

The working day of an interpreter lasts for 8 hours, including all breaks and interruptions. The minimum length of time for ordering an interpreter is ½ working day. The interpreter is entitled to include travel time as a part of the overall time charged. This applies when the interpreter must travel outside his/her place of residence.

c) Technical equipment

Our agency is able to provide all audiovisual and interpreting equipment including staff.

d) Conferences

We offer complete conference service, such as congresses, conferences, workshops, training courses, press conferences and company presentations or we can help you to provide conference halls and rooms, decoration and catering, hostess services, social events, accommodation.

 

Ceny

Naše agentura stanoví ceny po dohodě se zákazníkem a to podle stupně odbornosti,  objemu zakázky a termínu vyhotovení, a dále pak podle speciálních požadavků zákazníka např. zpracování dokumentu v nestandardním formátu, překlady určené pro odborné publikace, výroční zprávy, manuály, dokumenty pro výběrová řízení, zpracování zakázek pro zahraniční partnery.

Jsme plátcem 19% DPH.

 

Prices

Our agency sets prices in agreement with the client, and according to the specific field-related terminology, size of the order and deadline. Any special requests of the client are also taken into account, e.g., editing of the document into a special format, translations meant for professional publications, annual reports, technical manuals, documents intended for tenders and the processing of orders for foreign clients.

The legal rate of 19% VAT is added to the prices billed.

Reference

Albertina Icome Praga, s.r.o.
elektronické informační zdroje
www.aip.cz
Albertina Icome Praga, s.r.o.
Arthur D. Little GmbH - poradenství  
Bialešová s.r.o.
účetní servis
účetní servis
Deloitte Advisory s.r.o.
advokátní kancelář
www.deloitte.com
Deloitte
EURO CERT CZ a.s.
certifikační orgán pro certifikaci systémů jakosti
www.eurocert.cz
Eurocert
GlaxoSmithKline s.r.o.
www.gsk.cz
GSK
Havel & Holásek s.r.o.
advokátní kancelář
www.havelholasek.cz
Havel & Holásek s.r.o.
Hotel Corinthia Towers   
Hotelpro spol. s r.o.
www.hotelpro.cz
www.hotelpro.cz
CHRISTOF FINANCE s.r.o.
www.christoffinance.cz
www.christoffinance.cz
Kučírek Legal
advokátní kancelář
www.kucireklegal.cz
advokátní kancelář
Institut pro kriminologii a sociální prevenci
www.ok.cz/iksp 
 
Lovells (Prague) LLP
advokátní kancelář
 
MBK Consulting, s.r.o.
Systém řízení kvality ISO 9001 v naší společnosti vybudovala a v rámci outsourcingu udržuje poradenská společnost MBK Consulting, s.r.o.
www.mbk.cz
www.mbk.cz
Ministerstvo spravedlnosti ČR
www.justice.cz
 
Národní technické muzeum
www.ntm.cz
 
NEOX s.r.o.  
Nokia Siemens Networks CR, s.r.o.
www.nokiasiemensnetworks.com
 
Parlament ČR
www.psp.cz
 
Policejní prezidium ČR
www.mvcr.cz/policie
 
Pražská plynárenská a.s.
www.ppas.cz
www.ppas.cz
První multimediální s.r.o.
www.multimedia.cz
www.multimedia.cz
RFE/RL, Inc.  
S&T CZ s.r.o. 
www.snt-services.cz
 
Telefónica O2
www.cz.o2.com
 
UNIMEX GROUP, a.s.
www.unimex-group.cz
 
Vězeňská služba – GŘ
www.vscr.cz
www.vscr.cz

Kontakt

Marvel s.r.o.
V Jámě 1 (Dům u Nováků, I. schodiště, 6. patro)
110 00 Praha 1

Tel./Fax: + 420 224 222 045
+ 420 224 162 464
Mobil: + 420 603 432 151
+ 420 602 648 840

E-mail: marvel @ mbox.vol.cz

Pracovní doba: Po-Pá 8.00 – 17.30

Kde nás najdete?

Contact form

Do následujícího formuláře můžete napsat vaše náměty, připomínky a zkušenosti s našimi produkty či naší společností obecně.

Your name:

 
Your e-mail:


Your message:


 

Contact

Marvel s.r.o.
V Jámě 1 (Dům u Nováků, 1st staircase, 6th floor)
110 00 Praha 1
Czech Republic

Tel./Fax: + 420 224 222 045
+ 420 224 162 464
Mobile: + 420 603 432 151
+ 420 602 648 840

E-mail: marvel @ mbox.vol.cz

Working hours: Mon-Fri 8.00 – 17.30

Where can you find us?